Producentansvarsförordningen

Ny förordning för insamling och återvinning av förpackningsavfall och returpapper.
Medlemmarna i Svenska Förpackningsföreningen känner ett starkt miljöengagemang och uttalar ett tydligt producentansvar för sina produkter. Uttjänta förpackningar kan materialåtervinnas eller brännas med energiutvinning. Genom att använda våra förpackningar försäkrar ni er om att få bra förpackningar som omhändertas på miljömässigt bästa sätt. Den 28 augusti, 2014,  tog regeringen beslut om nya förordningar , läs här. Nya system för producenternas ansvar för förpackningar och returpapper ska leda till enklare och bättre insamling, ökad materialåtervinning och förbättrad tillsyn. Regeringen höjer målen för materialåtervinning, dock inte för trä,  och inför tillståndspliktiga insamlingssystem.

http://www.regeringen.se/sb/d/2486/a/245405

Förslag till reviderat Förpackningsdirektiv
Det pågår arbete med förändringar i regelverket kring förpackningar och Kommissionen har presenterat förslag till förändringar av Förpackningsdirektivet. Senast i slutet av 2030 föreslås att  minst 80% av allt förpackningsavfall förberedas för återanvändning och och materialåtervinning. Materialspecifika mål kommer gradvis att öka och för trä är målet minst 50% i slutet av 2020, minst 65% i slutet av 2025 och minst 80% i slutet av 2030. Läs kommissionnens remiss här: Direktiv